Вітаємо Вас на блозі ОНМЦ освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб!

понеділок, 5 вересня 2016 р.

Обласна науково-практична інтернет-конференція «Інформаційно-освітній простір регіону як відкрита педагогічна система розвитку вчителя: проблеми, перспективи»

21-23 листопада 2016 року
м. Кропивницький

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО- ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА РЕГІОНУ

 Половенко Олена Вікторівна, завідувач обласного навчально-методичного центру освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» 

Розвиток інформаційного суспільства ініціював інформатизацію освіти. Ефективність інформатизації освітнього процесу визначається якістю управлінської діяльності керівника навчального закладу з формування і розвитку інформаційного освітнього середовища. У науково-довідковій літературі під середовищем прийнято розуміти сукупність умов (економічних, політичних, соціальних, побутових, духовних, територіальних, природних та ін.) існування людини та суспільства. На думку вчених, інформаційно освітнє середовище – це: системно організована сукупність інформаційного, технічного, навчально-методичного забезпечення, що нерозривно пов‟язано з людиною як суб‟єктом освітнього процесу (О. Ільченко); система, в якій на інформаційному рівні задіяні та пов‟язані між собою всі учасники освітнього процесу: адміністрація закладу – педагоги – учні – батьки (О. Кравчина) та ін. На думку Боднар О.С., «освітнє середовище − це сукупність природних, фізичних та соціальних об‟єктів, які впливають на формування учнів, сприяють становленню паритетних міжсуб‟єктних, об‟єктно-суб‟єктних взаємодій в освітньому процесі, або перешкоджають цьому, формуючи негативне поле впливу на особистість дитини» [3, 237 ].
 Усвідомлення важливості використання сучасних інформаційно- комунікаційних технологій у забезпеченні рівного доступу до якісної освіти, спонукали до пошуку способів реформування та розвитку інформаційно- навчального середовища системи освіти області. Науково-теоретична й методична підготовка педагогічних кадрів – процес довготривалий, складний, багатогранний і динамічний. Він вимагає створення ефективної системи підготовки, безперервного навчання всіх категорій 23 педагогічних працівників. Провідну роль у цьому процесі відведено методичним службам, зокрема районним (міським), шкільним. Методичні служби покликані створити таку систему роботи з педагогічними кадрами, яка б сприяла перебудові навчально-виховного процесу в закладах освіти з урахуванням вимог сьогодення, орієнтувала педагогів на розвиток особистості із глибоко усвідомленою громадянською та соціальною позицією, здатної до навчання впродовж усього життя. Удосконалення регіональної моделі підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах формування інформаційно-освітнього простору регіону забезпечує системне координування процесом неперервної освіти педагогів; оптимізує поширення і впровадження інноваційних технологій навчання дорослих, у тому числі і інформаційно-комунікаційних. Обласним навчально-методичним центром освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб відповідно до планів роботи КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» на належному рівні проведені: - постійно діючі семінари завідувачів (директорів) методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад з проблем «Упровадження системи мережевої взаємодії методичних служб як основа їхнього розвитку» (25 серпня 2015 року); «Медіа-освіта в системі мережевої взаємодії методичних служб» (12-13 квітня 2016 року); - заняття обласної школи молодого методиста з проблем «Методичний супровід науково-дослідної, експериментальної діяльності педагогів» (08-09 вересня 2015 року); «Віртуальна методична служба – мобільний засіб забезпечення методичного супроводу впровадження Державних стандартів» (16 травня 2016 року); - друге заняття школи молодого керівника «Маркетинговий підхід в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом» (14 жовтня 2015 року); - методична сесія «Розвиток інформаційного простору: концептуальні засади, проблеми, перспективи» (21-23 жовтня 2015 року); - заняття авторської творчої майстерні Зої Семенівни Ошеги, методиста методичного кабінету відділу освіти Петрівської райдержадміністрації, з проблеми «Інформаційна компетентність суб‟єктів освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу: проблеми та шляхи їх вирішення» (05 листопада 2015 року); - регіональна школа новаторства (друге заняття) методистів методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, керівників загальноосвітніх навчальних закладів з проблеми «Трансформація новаторських підходів у сучасній школі: реалії, перспективи» (18 листопада 2015 року). З метою підвищення медіакомпетентності завідувачів (директорів) методичних кабінетів (центрів) працівниками центру створено сайт «Медіапростір» (https://sites.google.com/site/pdskerivnikms/), який вміщує програму заходу, методичні матеріали, відео, посилання на електронні ресурси та виконані домашні завдання воркшопу «Особливості медіаосвітніх засобів у інформаційному просторі регіону», який проходив за тематичними напрямами: 24 – самоосвітня діяльність учителів як основа формування їх медіакомпетентності; – медіаграмотність як складова інформаційної культури методиста; – віртуальні мережеві педагогічні спільноти як середовище розвитку медіаосвіти вчителів. Результатом авторської майстерності є методичний веб-квест «Інноваційні технології в роботі методиста». Матеріали можна переглянути заадресою: http://vebkvestinnovacii.blogspot.com/p/blog-page_15.html. Міжкурсове підвищення кваліфікації для методичних працівників та керівників навчальних закладів області через участь у методичній сесії сприяло опануванню тренінгового курсу «Використання Prezi в діяльності педагога», за результатами якого сертифіковано14 педагогічних працівників. Удосконалити свої практичні навички учасники методичної сесії змогли під час відвідування майстер-класу ««ІКТ-компетентність – складова професійної педагогічної майстерності сучасного вчителя» (керівник Аман І.С. , учитель Знам‟янської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради, заслужений учитель України). З метою проведення другого заняття обласної школи молодого методиста з проблеми «Віртуальна методична служба – мобільний засіб забезпечення методичного супроводу впровадження Державних стандартів», проведеного у формі віртуального майстер-класу, був створений сайт «Школа молодого методиста» (https://sites.google.com/site/skolamolodogometodista/). Теоретичні знання та практичні уміння, отримані під час самостійного опрацювання матеріалів сайту Школи, учасники продемонстрували, виконуючи домашнє завдання у трьох групах: створення спільної презентації «Науково- методичне забезпечення впровадження Державних стандартів у регіоні», презентація віртуальних форм методичної роботи регіону на дошці Padlet та розміщення відео-матеріалів YouTube-каналу майстер-класів учителів, які працюють за новими Державними стандартами і використовують ІКТ- технології. 04 травня 2016 року на базі КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» проведено перше засідання творчої групи завідувачів (директорів), методистів методичних кабінетів (центрів), керівників загальноосвітніх навчальних закладів із проблеми «Використання інтернет-простору для підвищення якості неперервного навчання педагогів». З метою підвищення ІКТ-компетентності членів творчої групи створений блог «Творча група» (https://sites.google.com/site/skolamolodogometodista/). В рамках круглого столу «Професійний розвиток педагогічних працівників в умовах глобалізації та відкритості інформаційного освітнього простору», проведеного під час засідання, презентовано досвід роботи Тацієнко С.І. , завідувача методичного кабінету відділу освіти Компаніївської райдержадміністрації, з проблеми «Використання інформаційних технологій в роботі з педагогами», Даценка О.В. , заступника директора з навчально- виховної роботи Цукрозаводського навчально-виховного комплексу 25 «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів– центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» Олександрійської районної ради, з проблеми «Інформаційне забезпечення загальноосвітнього навчального закладу в умовах експериментальної роботи за інноваційним освітнім проектом «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо». Враховуючи сучасні тенденції щодо удосконалення професійної компетентності методистів, керівників загальноосвітніх закладів у системі післядипломної освіти, модернізовано систему підвищення кваліфікації. Наприклад, у поточному році організовані і проведені курси:  керівників навчальних закладів (директори шкіл, заступники директорів шкіл з навчально-виховної та науково-методичної роботи), які викладають математику, фізику, інформатику з проблеми «Інформаційно- навчальне середовище як засіб формування творчої активності педагога. Оновлення змісту та методики викладання предметів природничо- математичного циклу у 5-11 класах» (січень 2015 р.);  керівників навчальних закладів (директори шкіл, заступники директорів з навчально-виховної та науково-методичної роботи) з проблеми «Управління інноваційними процесами освітнього середовища навчального закладу» (вересень 2015 р.);  завідувачів (директорів), методистів методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад з проблеми «Формування індивідуальної траєкторії підвищення рівня професійної компетентності педагога в умовах розвитку інформаційно-освітнього простору» (січень, березень 2016 р.). З метою забезпечення взаємодії методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад і загальноосвітніх навчальних закладів, поширення перспективних моделей новаторського досвіду з актуальних проблем педагогічної та управлінської діяльності, трансформування його в практичну діяльність створені динамічні онлайн-групи «Я – методист», «Регіональна школа новаторства». У 2015, 2016 роках проведені тематичні вивчення діяльності методичних кабінетів відділів освіти Олександрійської, Долинської, Петрівської, Новоукраїнської, Компаніївської райдержадміністрацій з проблеми «Науково- методичний супровід розвитку інформаційно-навчального середовища регіону». З метою кращого висвітлення та презентації досвіду роботи з проблеми тематичного вивчення методичні кабінети, за рекомендацією Центру, створили блоги: Компаніївський район «Методичний простір» (http://metodprostir.blogspot.com/), Новоукраїнський район «Науково- методичний супровід розвитку інформаційно-навчального середовища регіону»(http://yaerjdj.blogspot.com/). 26 Як показали результати вивчення, провідними напрямками науково- методичного забезпечення створення та розвитку інформаційно-навчального середовища методичних кабінетів є: - підвищення рівня професійної компетентності педагогічних та управлінських кадрів; - забезпечення учасникам навчально-виховного процесу рівного доступу до освітніх та інформаційних ресурсів на основі використання сучасних інформаційних технологій, телекомунікаційних мереж; - координація діяльності педагогічних колективів у створенні інформаційно-освітніх середовищ; - створення веб-сайтів відділів освіти, районних методичних кабінетів, навчальних закладів; - забезпечення навчально-методичного і науково-методичного супроводу діяльності керівників навчальних закладів, районних методичних формувань щодо використання інформаційно-освітніх ресурсів; - активізація участі педагогічних працівників та учнів в Інтернет- олімпіадах, конкурсах, конференціях, освітніх проектах й інших заходах; - оснащення методичних кабінетів та навчальних закладів сучасним комп‟ютерним, мультимедійним обладнанням; - залучення вчителів та учнів до всеукраїнських конкурсів, конференцій, олімпіад; - проведення просвітницької роботи щодо заходів з безпеки дітей в інтернеті; - удосконалення якості надання освітніх послуг шляхом організації вільного доступу до інформаційних ресурсів, навчальних та науково- методичних матеріалів, навчально-методичних комплексів; - підвищення ефективності організації роботи з вивчення, узагальнення та поширення педагогічного досвіду освітян тощо. Методичними кабінетами належна увага приділяється питанням підвищення кваліфікації методичних працівників з питань оволодіння ІКТ- технологіями через: - проходження спецкурсів в рамках курсів підвищення кваліфікації на базі КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»; - навчання на дистанційних курсах; - участь у роботі всеукраїнських, обласних асоціацій, постійно діючих семінарів, науково-практичних конференцій, педагогічних читаннях, тренінгах; - щомісячне апаратне навчання; - діє програма стажування методистів. Зокрема, на базі методичного кабінету відділу освіти Петрівської райдержадміністрації функціонували протягом останніх років: - школа комп‟ютерної грамотності з проблеми «Вироблення практичних навичок використання комп‟ютерної техніки у професійній діяльності методиста»; 27 - постійно діючий семінар з проблеми «Розвиток ІКТ-компетентності методиста»; - навчання з проблеми «Використання ресурсів мультимедіа у роботі методиста», з планом та матеріалами якого можна ознайомитись за адресою: https://docs.google.com/document/d/1MJMwEENLZd52_Oa8xEwJWRXBWMeJU5 YmzXJzpyl6BKw/edit. В усіх методичних кабінетах робочі місця методистів обладнані комп‟ютерною технікою і підключені до мережі Інтернет. Методичні кабінети мають власні сайти, структури яких уміщують необхідний матеріал для науково-методичного забезпечення, створення та розвитку інформаційно- навчального середовища регіону (новини, інформація про методичний кабінет, нормативні документи, новий Державний стандарт, педагогічний досвід, інновації, методичні заходи, методичні рекомендації, робота з обдарованими дітьми, профільна освіта тощо). У методичних кабінетах сформовані електронні інформаційні банки педагогічних інновацій, рекомендацій тощо. Впровадження інформаційних технологій працівниками методичних кабінетів здійснюється через: індивідуалізацію та диференціацію процесу навчання дорослих; здійснення самоконтролю та самокорекції опанування вчителями інформаційно-комунікаційних технологій; комп‟ютерну візуалізацію навчальної інформації; створення та використання інформаційних баз даних, необхідних у практичній діяльності, та забезпечення доступу до мережі інформації; формування культури навчальної діяльності, інформаційної культури вчителя та учня; активне впровадження в управлінську, науково-методичну діяльність, навчально-виховний процес, що забезпечує широкий доступ педагогічних працівників району до активного використання ними сучасних інформаційних технологій. З досвідом роботи методичних кабінетів можна ознайомитись на створених інформаційних ресурсах. Наприклад, сайті методичного кабінету відділу освіти Петрівської райдержадміністрації (http://petrove-petrrmk.edukit.kr.ua/ikt/) створено сторінку, на якій розміщено рубрики: «Навчання з ІКЕ», «Відкритий світ», «Програма 100% безпечний Інтернент», «Веб-квест», «Дистанційне навчання», «Освітні ресурси на допомогу педагогічним працівникам, методистам, керівникам навчальних закладів». З досвідом роботи методичного кабінету Компаніївської райдержадміністрації можна ознайомитись на сайті кафедри теорії і методики середньої освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» за адресою: http://timso.koippo.kr.ua/hmura11/elektronni-resursy-yak-efektyvnyj-navchalnyjmaterial-uchytelya-filoloha/ та «Інноваційний підхід у методичній роботі» за адресою: https://prezi.com/9zdmrnzufbd7/presentation/. 28 Досвід роботи завідувачів, методистів, керівників навчальних закладів представлено на обласному конкурсі «Педагогічна блогосфера». Зокрема: Каєнко Н.Г., завідувача районного методичного кабінету відділу освіти Новоукраїнської районної державної адміністрації (http://serpneva.blogspot.com/); Андріяш Г.В., методиста методичного кабінету відділу освіти Новоукраїнської районної державної адміністрації (http://andgaval.blogspot.com/); Тацієнко С.І., завідувача методичного кабінету відділу освіти Компаніївської районної державної адміністрації ( http://skarbfilolog.blogspot.com/); Зінченко Л.В., методиста районного методичного кабінету відділу освіти Компаніївської районної державної адміністрації (http://vhgdfhfjh.blogspot.com/); Сільвестрової Я.І., заступника директора з навчально-виховної роботи Комишуватської загальноосвітньої школи I-III ступенів Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області (http://yanyska.blogspot.com/); Мошнягул О.І., заступника директора з навчально-виховної роботи Новоукраїнської загальноосвітньої школи I-III ступенів №8 Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області (http://moshniaguloksana.blogspot.com/); Фоменко С.М., заступника директора з навчально-виховної роботи Новоукраїнської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області (http://fomsvitlana.blogspot.com); Саєнко І.Г., заступника директора з виховної роботи Червонокостянтинівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Петрівської районної ради Кіровоградської області ( http://sayenkoirina.blogspot.com/); Гавриленко Н.А., Катрук І.М., керівників Червонокостянтинівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Петрівської районної ради Кіровоградської області ( http://chkss.tilda.ws/); Свічкарьової І.Б., директора навчально-виховного комплексу «Долинська гімназія - загальноосвітня школа I-III ступенів №3» ( http://svichkarova.blogspot.com/). Сьогодні сучасний керівник навчального закладу повинен успішно здійснювати як управлінську, так і педагогічну діяльність, забезпечуючи управління реалізацією впровадження ІКТ у навчально-виховний процес. З метою активізації впровадження ІКТ-технологій в управлінську діяльність, Петрівським районним методичним кабінетом проводились семінари з проблеми «Система управління особистим сайтом керівника ЗНЗ». Також були проведені навчання, тренінги з питань: методика проведення веб–квесту, створення веб-квесту«Веб-квест «Імідж навчального закладу» (http://webkvestimidgznz.blogspot.com/); інтернет-простір для підвищення якості управлінської культури керівників загальноосвітніх навчальних закладів; використання програми MіcrosoftOffіce Excel для створення дидактичних і методичних матеріалів (https://docs.google.com/document/d/- 1wJjK6vT5wAAnr7WwFoJJLTIUA-G2qz8xJqi-0cp8l_4/edit); 29 хмарні технології та засоби Веб 2.0 в управлінській діяльності (https://docs.google.com/document/d/1m_OrmgIOSY6LbvINRU7Ow3TmqZUuCBJl AreAAB2nutk/edit).
Заслуговує на увагу робота майстер-класів директора навчально- виховного комплексу «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3» Свічкарьової І.Б. з проблем: «Створення інформаційно- навчального середовища в закладі», «Від управлінської компетентності – до якості навчально-виховного процесу», та Олійник Т.М. , заступника директора з науково-методичної роботи, «Організація безперервного удосконалення фахової майстерності та підвищення професійної компетентності педагогічних працівників». Слід відзначити діяльність на базі Новоукраїнського районного методичного кабінету школи управлінської майстерності з проблеми «Формування інноваційного освітнього простору навчального закладу як умова професійного розвитку педагогів». У 2015-2016 н.р. керівники навчальних закладів підвищують рівень ІКТ- компетентності, навчаючись у школі креативного заступника директора з проблеми «Формування інформаційно-навчального середовища закладу освіти». З метою узагальнення та поширення кращого досвіду управлінської діяльності створені та функціонують блоги: «Школа успішного керівника», адреса http://manaqers.blogspot.com/, «Школа креативного заступника директора», адреса http://kreativnarobota.blogspot.com/. На базі Компаніївського районного методичного кабінету функціонує школа управлінської майстерності з проблеми «Формування інноваційного освітнього простору навчального закладу як умова професійного розвитку педагогів». У Петрівському, Новоукраїнському, Компаніївському районах проведені навчання керівників навчальних закладів із спецкурсу «Інтернет-технології у роботі адміністрації навчального закладу». Створені в районах системи неперервного підвищення кваліфікації педагогів забезпечують: фахове зростання освітян, удосконалення їх професійної компетентності, розвиток творчого потенціалу та педагогічної майстерності. Наприклад, методичним кабінетом відділу освіти Олександрійської райдержадміністрації була сформована та успішно втілена модель «Оволодіння ІК- технологіями»: 30 Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів у районах упроваджують через такі форми методичної роботи:  постійно діючі семінари , семінари-практикуми, проблемні семінари;  індивідуальні консультації за запитом;  майстер-класи, стажування;  науково - практичні конференції;  тренінги;  дистанційне навчання та ін. Домінуючою колективною формою є методичні об'єднання. На їх засіданнях розглядаються актуальні питання запровадження інформаційно- комунікаційних технологій у навчальний процес. А це дає можливість педагогам урізноманітнювати форми й методи проведення уроків, формувати у школярів інформаційну компетентність і зацікавлювати навчальними предметами. Слід відзначити, що матеріали районних, міжшкільних методичних об‟єднань розміщуються на сайтах методичних кабінетів та методистів, методичних формувань, опорних навчальних закладів. Крім районних методичних об‟єднань у Петрівському районі ефективно та результативно працюють : - майстер–клас Сайка С.В. з проблеми «Формування професійної компетентності учителів інформатики з ІКТ технологій» (https://docs.google.com/document/d/1YapsTCcQDvSlC75l0VSP7u4oVg0Y6ot7Rz M2qukoLsQ/edit); - творча група вчителів інформатики (керівник Царук О.Я.), які викладають за новим Державним стандартом з проблеми «Технологічні підходи Хмарні технології Користування ПК Використання ПК в науково - дослідніцькій роботі Оволодіння ІК технологіями Базовий рівень Достатній рівень Професійний рівень Майстер Intel® Семінари -практикуми -класи, тренінги Комп‟ютерне діловодство Використання ПК в навчально – виховній роботі Творчі групи Конференції Майстер - класи РМО Творчі лабораторії Робота з обдарованими учнями 31 у викладанні шкільного курсу інформатики в контексті трансформаційних змін середньої освіти» (https://docs.google.com/document/d/1- q6ZerswQFlHLPtKwTM25KRYAzvXuMuLjo7HooPF934g/edit). У Компаніївському районі ефективною формою роботи щодо формування єдиного інформаційного простору регіону є школа комп‟ютерної грамотності педагогічних працівників району з проблеми «Використання Google-сервісів у навчальному процесі» (керівник Безкровна І. М.). Заслуговує на увагу робота опорної школи Нечаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Ю.І.Яновського (керівник Громко Г.Ю.) з проблеми «Використання нових інноваційних технологій на уроках інформатики». Вона є базою для навчання педагогів із питань вивчення та упровадження інформаційно-комунікаційнх технологій. Зокрема, були проведені: - навчальні тренінги: «Створення веб-сайтів, вікі-сторінок, блогів», «Робота з електронним щоденником»; -семінари: « Робота єдиного освітнього середовища та використання освітніх ресурсів, забезпечення інформаційної безпеки та централізованого фільтрування несумісного з навчальним процесом контенту», «Використання можливостей Веб 2.0 та «хмарних» технологій у навчально-виховному процесі», «Дистанційна освіта та самоосвіта». У Новоукраїнському районі проведені: семінари «Хмарні технології в навчально-виховному процесі», «Впровадження прикладного програмного забезпечення «Віртуальних лабораторій», «Розвиток комунікативної компетенції засобами ІКТ», «Робота у мережі інтернет. Безпечний інтернет», «Створення власного сайту»; майстер-класи Авдієнка І.М. «Створення сайтів, блогів»; Маргарид Г.В. «Використання проектних технологій на уроках географії»; Корнюші М.П. «Особливості використання ІКТ на уроках гуманітарного циклу»; Жукової О.В. «Мультимедійний супровід уроків хімії». На базі Долинського району діє школа сучасних ІКТ, педагогічні майстерні, постійно діючі семінари. На семінарах-практикумах педагоги ознайомилися з онлайн-формами (віртуальний навчальний кабінет, віртуальний методичний кабінет, віртуальна учительська, віртуальні предметні спільноти, віртуальний документообіг) та питаннями застосування хмарних технологій. Інформаційним ресурсом з питань методичного супроводу навчально- виховного процесу є сайт Копаниці О.М, методиста районного методичного кабінету (http://kopanica.ucoz.ua/). З метою ознайомлення з кращими зразками педагогічного досвіду педагогів проведений районний методичний фестиваль «Уроки з використанням інформаційно-комунікаційних технологій» (http://metodfestikt.blogspot.com/) (Петрівський район) та міжрегіональний методичний захід «Віртуальний діалог «Грані творчості» (http://granitv.blogspot.com/) (Компаніївський район). Отже, оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями сприяє підвищенню інформаційної культури педагогічного працівника, вдосконаленню їх професійної компетентності та розвитку творчої майстерності. 32 Результативність системи роботи методичних кабінетів простежується через діяльність керівників шкіл безпосередньо на місцях. Серед важливих напрямів роботи навчальних закладів, що значно сприятимуть формуванню і розвитку інформаційно-освітнього середовища, можна виділити: організацію систематичного підвищення кваліфікації педагогічного колективу у галузі ІКТ; проведення майстер-класів і інтегрованих та бінарних уроків з використанням ІКТ в загальноосвітньому процесі; удосконалення технічної оснащеності навчального закладу (обладнання автоматизованих робочих місць учителів і адміністративного корпусу); участь в освітніх проектах в мережі Інтернет; створення проектів для використання на заняттях; створення власних Web-сторінок викладачів, адміністрації, соціально-педагогічних служб і їх розміщення на сайті школи; розвиток системи учнівського самоврядування і створення окремих Web- сторінок на сайті навчального закладу; забезпечення доступу до інформації про діяльність навчального закладу учнів, батьків і зацікавленої громадськості. Однак особливої уваги у контексті формування готовності до роботи в інформаційно-навчальному середовищі потребують: - удосконалення оволодіння освітянами регіону інноваційними технологіями і тренінговими методиками, психолого-педагогічними технологіями мотивації та адаптації педагогічних працівників до умов інтенсивної самоосвіти засобами дистанційного навчання; - усвідомлення керівниками навчальних закладів значимості інформаційно- навчального середовища в системі освіти регіону щодо забезпечення рівних умов і доступу до інформаційних та освітніх ресурсів усім бажаючим. 
Література та джерела 
1. Ващенко Л. М. Система управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону: дис. д-ра пед. наук: 13.00.01 / Інститут педагогіки АПН. – 2001. – 455 с. 
2. Становлення та перспективи розвитку районних (міських) методичних кабінетів/ Г. М. Литвиненко // "Рідна школа"–№ 10–2012.–С.75-78.
 3. Маслов В.І., Боднар О.С., Гораш К.В. Наукові основи та технології компетентного управління загальноосвітнім навчальним закладом : [монографія] / В.І. Маслов, О.С. Боднар, К.В. Гораш – Тернопіль : Крок, 2012. – 320 с.
 4. Старченко К. М., Пуцов В. І., Завалевський Ю. І., Литвиненко Г. М. Управління інноваційним розвитком районного (міського) методичного кабінету./ К. М. Старченко, В. І. Пуцов, Ю.І. Завалевський, Г.М. Литвиненко // Чернівці: Букрек, 2010. – 344 с.
 5. Хоменко Ю.С. Методологія дослідження освітнього середовища в контексті забезпечення здоров‟я особистості / Ю.С. Хоменко // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Fkzh/2010_34/Khomenko.pdf

10 коментарів:

 1. Дякую за змістовну інформацію. Підтримую та згодна, що серед важливих напрямів роботи в школах, що значно сприятимуть формуванню і розвитку інформаційно-освітнього середовища -це організація систематичного підвищення кваліфікації педагогічного колективу у галузі ІКТ; проведення майстер-класів і інтегрованих та бінарних уроків з використанням ІКТ в загальноосвітньому процесі; удосконалення технічної оснащеності шкіл, участь в освітніх проектах в мережі Інтернет; створення проектів для використання на заняттях; створення власних Web-сторінок вчителів, адміністрації і їх розміщення на сайті школи; розвиток системи учнівського самоврядування і створення окремих Web- сторінок на сайті школи; забезпечення доступу до інформації про діяльність учнів школи, батьків і зацікавленої громадськості.
  з повагою,
  В. Лук'янчикова

  ВідповістиВидалити
 2. Організація систематичного підвищення кваліфікації педагогів у галузі ІКТ; проведення майстер-класів, інтегрованих та бінарних уроків з використанням ІКТ; удосконалення технічної оснащеності шкіл, участь в освітніх проектах в мережі Інтернет; створення власних Web-сторінок вчителів - це і багато чого ще є нагальною потребою сучасної освіти, тому проведення конференції, де розглядаються питання ІКТ, є актуальним й необхідним.

  ВідповістиВидалити
 3. Сучасна система навчання зумовлює нові тенденції щодо розвитку освіти. Новий підхід у викладанні філологічних дисциплін вимагає працювати у творчому режимі, нестандартних напрямах, постійно вдосконалювати свою професійну діяльність, спрямовувати свою роботу на розвиток творчих можливостей учнів, їхніх талантів. Проведення конференції, що розкриває актуальні питання використання ІКТ, сприяє формуванню інформаційно-освітнього середовища.

  ВідповістиВидалити
 4. Поділяю Вашу думку,Олено Вікторівно, стосовно того, що створення в школах ІКТ-простору - це потреба часу.Дякую за змістовний матеріал, який спонукає до роздумів і творчого пошуку.

  ВідповістиВидалити
 5. Дикую за змiстовну iнформацiю!
  Інформаційне забезпечення є важливою ланкою навчального процесу будь-якого навчального закладу,адже єдине інформаційне середовище навчального закладу – це система, у якій на інформаційному рівні задіяні та зв’язані між собою всі учасники освітнього процесу: адміністрація закладу – вчителі – учні – батьки.

  ВідповістиВидалити
 6. Запровадження ІКТ в школі це не данина моді. ІКТ забезпечує нову якість навчання та викладання, підвищує ефективність освітнього процесу.

  ВідповістиВидалити
 7. Суть ІКТ полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії учителя, учень і батьків. Вони є рівноправними суб'єктами навчання. ІКТ сприяє формуванню навичок та умінь як предметних, так і загальнонавчальних; виробленню життєвих цінностей; створенню атмосфери співробітництва, взаємодії; розвитку комунікативних якостей. Технологія передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв'язання проблем. Дуже слушна тема та сучасна.Дякую Вам, Олено Вікторівно.

  ВідповістиВидалити
 8. Інформація конференції цікава та змістовна. Сучасний урок вимагає використання ІКТ, що забезпечує підвищення ефективності навчального процесу, гарантує досягнення запланованих результатів навчання.Сучасний розвиток суспільства, зростаюча потреба у спілкуванні та співпраці між країнами й народами з різними мовами, історією та культурами вимагають суттєвих змін у підході до вивчення та викладання предметів у навчальних закладах і відповідно до цього осучаснення освіти.

  ВідповістиВидалити
 9. Наталія Врублевська. Миколаївська область.25 листопада 2016 року
  Згодна, що першочерговим питанням сучасної освіти є формування інформаційно-освітного середовища.Саме ІКТ дають можливість швидкій передачі інформації, звязків школи з районними методичними кабінетами, обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти для отримання інформації, методичних рекомендацій, тощо. Компютерні програми - прекрасні помічники освітнім управлінцям ( до речі: перший досвід здобувала у Петрівській школі,Петрівського району Кіровоградської області). Широкі можливості відкриваються педагогам у використанні сучасних інформаційних технологій на уроках та в позакласній роботі. А створення блогів демонструє не тільки обізнаність вчителя з ІКТ, але й відкриває широкі можливості для співпраці педагога та учня (є цікавий матеріал з предмета не використаний на уроці - пропонуй учням прочитати чи побачити це на своєму блозі).Все вищезазначене вимагає постійного вдосконалення професійної майстерності.

  ВідповістиВидалити